Rekisterinpitäjä:Nokian Pyry Hockey Oy
Yrittäjäkatu 11
37100 Nokia


Organisaatio toimii rekisterinpitäjänä niille henkilö- ja asiakastiedoille, joita keräämme organisaation
toimintaan osallistuvista. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden
käsittelystä.
Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on seuralle
ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä
ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta organisaation toimintaan osallistuviin.
Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita,
joita seura toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä.


Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä
koskevissa asioissa:


Marja Palonen
Nokian Pyry Hockey Oy
Salvostie 9, 37130 Nokia
laskutus@pyryhockey.com


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET


Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn
suostumuksen, organisaation ja jäsenen välisen jäsensuhteen tai muun asiallisen
yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:


* Jäsenyyksien ylläpito
* Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi web-sivut
* Laskutus
* Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen


KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN RYHMÄT, REKISTERIN
TIETOSISÄLTÖ


Organisaatio käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai
henkilötietojen ryhmiä:


* yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
* mahdolliset luvat ja suostumukset
* jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
* palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


* jäseneltä itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
* rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä
* evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla


TIETOJEN SÄILYTYSAIKA


Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme kuitenkin
olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen
käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT


Organisaation työntekijät, joiden työtehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on
välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
heidän kanssaan on tehty erillisen salassapito ja tietojenkäsittelysitoumus.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Organisaatio ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja
kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

* Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
* Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen,
että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että
tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot
säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät
tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden
teknisten keinojen avulla suojattuja.

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä
tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että̈ syötetyt tiedot säilyvät
muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on
käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden
työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy
tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:


Nokian Pyry Hockey Oy
Yrittäjäkatu 11
37100 Nokia

tai sähköpostitse osoitteeseen info@pyryhockey.com


Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla seura käsittelee rekisteröidyn
henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle
viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.